Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

WSPARCIE NA STARCIE - szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - II edycja (woj. podlaskie, powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż)

 

 EFS

 

 

Aktualności

Informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia w ramach projektu

Beneficjenci Pomocy, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną wybrane do dofinansowania zobowiązani są do złożenia jednego z dwóch rodzajów zabezpieczenia dotacji:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym, lub
 • gwarancja bankowa.

Zgodnie z Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości preferowaną formą zabezpieczenia jest weksel z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym.

Poręcznie wekslowe jako zabezpieczenie powinno być dokonane, przez co najmniej 2 osoby,

Poręczycielem może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletnia lecz nie osiągnęła wieku 65 lat życia
 • jest zatrudniona na okres co najmniej dwóch lat i nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub pobiera emeryturę/rentę lub prowadzi gospodarstwo rolne,
 • nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków),
 • osiąga dochód, którego przeciętna wartość brutto z trzech miesięcy poprzedzających dzień poręczenia wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (po zmniejszeniu o zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów),
 • nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego.

 

Należy dostarczyć w zależności od formy uzyskiwanego dochodu przez poręczyciela:

1. Osoby zatrudnione na umowę o pracę:

Od osób zatrudnionych, wymaga się się następujących dokumentów:

- Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (wzór)

 • Okres obowiązywania umowy o pracę poręczyciela pozostającego w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, nie może być krótszy niż 2 lata licząc od dnia złożenia wniosku, lub na czas nieokreślony.
 • Wynagrodzenie nie może być obciążone zajęciem komorniczym
 • Poręczyciel nie może być w okresie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę, jak również zakład pracy nie może znajdować się w stanie likwidacji. Zaświadczenie o zatrudnieniu ważne jest przez okres 30 dni od daty wystawienia.

2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 • Wpis CEIDG/KRS
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach lub kopia deklaracji podatkowej o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok kalendarzowy poświadczonej przez Urząd Skarbowy oraz
 • potwierdzenie osiągniętych dochodów w roku bieżącym (wzór) - informację o przychodach, kosztach i dochodzie narastająco od początku roku potwierdzone przez biuro rachunkowe lub osobę uprawnioną), oraz
 • Zaświadczenia z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnościami – ważne 3 m-ce od daty wystawienia.

Minimalny okres prowadzenia aktualnie zarejestrowanej działalności gospodarczej to 6 m-cy;

3. Emeryci i renciści:

 • Decyzja o wysokości przyznanego świadczenia (kopia) oraz w przypadku rencisty – o okresie na jaki świadczenie zostało przyznane tj. przynajmniej na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub na czas nieokreślony,

4. Osoby uzyskujące dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych przypadających na jednego właściciela gospodarstwa rolnego, z ustaloną przez GUS na dzień uzyskania informacją o wysokości rocznego przychodu z jednego hektara przeliczeniowego (w oryginale lub kopii) oraz
 • zaświadczenia z KRUS-u o nie zaleganiu z płatnościami – ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

UWAGA: Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika ZDZ lub zgody poświadczonej notarialnie – wyjątek gdy małżonkowie mają zawartą umowę o wyłączeniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

W celu wniesienia zabezpieczenia muszą się stawić:

 • Beneficjent Pomocy (będąc w małżeństwie również współmałżonek Beneficjenta Pomocy),
 • Poręczyciele wraz z małżonkami (z wyjątkiem sytuacji gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową)

 


 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINASOWEGO (DOTACJI)
i inne terminy z tym związane

Uwaga!!! Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego rozpocznie się dnia 23 lipca i upływa 27 lipca2018r. Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do 27.07.2018r do godz. 15:00 w jednym z następujących punktów:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22,

Na komplet dokumentów składa się:

 • Zał.2. Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • Zał.3. Biznes Plan
 • Zał.3a. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 • Zał.3b. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów
 • Zał.3c. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub Zał.3d. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 • Zał.3e. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • Zał.3f. Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT
 • Zał.9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de mini mis
 • Zaświadczenia potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowego w ramach projektu - kopia lub  zaakceptowane przez Beneficjenta zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej

Linki do tych załączników umieszczone są niżej w zakładce Do pobrania.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 110 punktów w tym max 10 punktów otrzyma wniosek w przypadku gdy:

- profil działalności wpisuje się w inteligentne specjalizacje zgodnie z Planem rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 15 dni roboczych tj. do 21 sierpnia 2017r. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.

 


W dniu 15.06.2018 pracę zakończyli doradcy zawodowi i tym samym zakończony został II etap rekrutacji. Wiemy już kto dostał się do udziału w projekcie. Osoby, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych zapraszamy na szkolenie: ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć własną firmę. Pierwsze szkolenie rozpoczyna sie już 23 czerwca! Pozostałym osobom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w innych naszych projektach.

Lista rankingowa kwalifikujaca do udziału w projekcie

Poniżej lista formularzy, których autorzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie i są na liście rezerwowej. Państwa udział w projekcie jest możliwy jeżeli, któraś z osób znajdujących się na liście podstawowej zgłosi z rezygnację z projektu i jednocześnie będzie możliwość ukończenia szkolenia.

Lista rezerwowa

 

Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych po dwóch etapach rekrutacji:

Ocena formularzy zgłoszeniowych po I i II etapie rekrutacji

 


Dziękujemy za okazaną cierpliwość i zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kwalifikującą do II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym.

Lista rankingowa kwalifikująca do II etapu rekrutacji

Jednocześnie informujemy, że z osobami, których formularze uzyskały powyżej 19 punktów skontaktuje sie wkrótce Pracownik ZDZ Białystok w celu umówienia spotkania z doradcą zawodowym.


Zakończyliśmy rekrutację do projektu. Dziękujemy za złożenie formularzy zgłoszeniowych. Zostały one przekazane do oceny formalnej i merytorycznej. Wkrótce opublikujemy listę rankingową kwalifikującą do II etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym.


UWAGA! Rekrutacja do projektu nadal trwa!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami (patrz zakładka Do pobrania) w terminie do 18 maja 2018r. (I termin rekrutacji: 15-31.03.2018r.) godz. 15:00 lub do chwili zebrania kompletu formularzy zgłoszeniowych.


UWAGA! Rekrutacja do projektu w terminie  15 - 31.03.2018!

W tej rekrutacji kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Liczy się jakość Twojego pomysłu na Biznes!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć wypełniony czytelnie formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (publikacja w zakładce Do pobrania) w terminie 15 - 31.03.2018 do godz. 15:30, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-13-89
 • Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49
 • Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85
 • Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.01.2018 – 30.09.2019 będzie realizował projekt:

„WSPARCIE NA STARCIE- szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - II edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych prowadzących do aktywizacji zawodowej u 30 niepracujących osób zamieszkujących subregion Bielski do końca IX 2019 poprzez udzielnie pomocy szkoleniowo - doradczej oraz wzrost samozatrudnienia poprzez przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 19 z nich.

Projekt skierowany jest do 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących subregion Bielski tj. powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż przy czym 17osób (7 kobiet i 10 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 13 osób (8 kobiet i 5 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj.:

spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap-złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap-rozmowa z doradcą zawodowym

2. Wsparcie szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 30 osób w postaci szkolenia „ABC przedsiębiorczości- czyli jak założyć firmę”

3. Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – dotacje w wysokości do 24 330,00zł dla 19 osób oraz wsparcie pomostowe - finansowe przez 12 miesięcy (do 1850,00zł przez pierwsze 6 miesięcy i do 490,00zł przez kolejne 6) dla 19 osób.

4. Wsparcie pomostowe- specjalistyczne (19 osób)

5. Forum wymiany doświadczeń (19 osób)

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 30 osób nabędzie/podniesie umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 19 osób pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • 19 osób otrzyma wsparcie pomostowe

Całkowita wartość projektu wynosi 1 035 151,25zł w tym dofinansowanie z UE – 879 878,56zł

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które spełniają 4 poniższe warunki:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż
 • należą do jednej z następujących grup:
       - osoby bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP), poszukujące pracy
       - osoby bierne zawodowo
 • oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
       - osoby powyżej 50 roku życia,
       - kobiety,
       - osoby niepełnosprawne,
       - osoby długotrwale bezrobotne,
       - osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami od poniedziałku do piątku w terminie  do 18.05.2018  do godz. 15:00, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych :

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-13-89
 • Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49
 • Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85
 • Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43

Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w zakładce Do pobrania.

Do pobrania


Dokumenty dotyczące rekrutacji:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Wsparcie na Staecie - II edycja - aktualny

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Wsparcie na Starcie - II edycja (plik PDF) - nieaktualny

       - Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny (plik edytowalny DOC)

       - Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny (plik PDF)

       - Karta oceny formularzy rekrutacyjnych (plik PDF)

       - Karta oceny - II etap rekrutacji - ocena doradcy zawodowego (plik PDF)

       - Plan-rozwoju-przedsiebiorczosci-w-oparciu-o-inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2015-2020 (plik PDF)

 

Przykładowe PKD (wykluczone z pomocy de minimis) na które nie będzie można uzyskać dotacji (plik PDF)

 

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej:

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości

  - Zał.1. Wzór Umowy na świadczenie usługi szkoleniowej

  - Zał.2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

  - Zał.3. Wzór Biznes Planu

  - Zał.3a. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji

  - Zał.3b. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów

  - Zał.3c. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

  - Zał.3d. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

  - Zał.3e. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

  - Zał.3f. Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT

  - Zał.4. Umowa o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

  - Zał.5. Umowa o udzielenie wsparcia w formie forum wymiany doświadczeń

  - Zał.6. Wzór kart oceny biznesplanu

  - Zał.6a. Wzór Deklaracji bezstronności i poufności Członka Komisji Oceny Wniosków (KOW)

  - Zał.6b. Wzór Wspólnego stanowiska członków Komisji Oceny Wniosków

  - Zał.6c. Wzór Karty oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

  - Zał.7. Wzór Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i lub usług

  - Zał.8. Wzór Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

  - Zał.9. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  - Zał.10. Regulamin pracy KOW

  - Zał.11 Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek