Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja (woj. warmińsko-mazurskie, powiaty: węgorzewski, giżycki, piski)

Aktualności

22.01.2018r.

Kolejne osoby, które chcą wziać udział w naszym projekcie odbyły spotkanie z doradcą zawodowym. Poniżej prezentuję listę uzyskanych punktów. Jednocześnie informuję, ze w ramach II etapu rekrutacji jest przewidziane również spotkanie z Doradcą biznesowym.

Spotkania te odbędą się w następujących terminach: 25.01. - Węgorzewo, 26.01.- Giżycko oraz 27.01.- Pisz.

Lista punktów uzyskanych po spotkaniu z doradcą zawodowym.


02.01.2018r.

UWAGA!!! Informujemy, ze rekrutacja do projektu została wydłużona a więc nadal przyjmujemy formularze zgłoszeniowe. Połowa miejsc dostępnych w projekcie została już jednak rozdysponowana a zatem nie odkładajcie decyzji o zgłoszeniu. Zapraszamy!!!


14.11.2017

Witamy w projekcie pierwszą grupę osób zakwalifikowanych. Jednocześnie zaznaczam, że miejsc mamy jeszcze dużo i zapraszamy wszystkie osoby chcące uzyskać dotację.

Poniżej publikujemy listę wniosków, których autorzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie. Gratulujemy!

Lista rankingowa kwalifikująca do udziału w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że kolejne etapy Pańswa udziału w projekcie to:

1. szkolenie "ABC przesiębiorczości" 30 godz. - planowany okres realizacji: 28.11. - 11.12

2. indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowanie biznesplanu 8godz./osobę

3. specjalistyczne doradztwo grupowe 16godz. w zakresie przygotowania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego

4. składanie wniosków o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem

5. ocena wniosków i przyznanie dotacji

6.Specjalistyczne wsparcie doradcze po założeniu działalności gospodarczej.


17.10.2017r.

Informujemy, że pierwsza grupa kandydatów do projektu rozpoczyna II etap rekrutacji. W ramach II etapu każdy z kandydatów do projektu:

- odbędzie jednogodzinne spotkanie z doradcą zawodowym

- odbędzie jednogodzinne spotkanie z doradcą biznesowym

Po zakończeniu II etapu rekrutacji poinformujemy o jej wynikach publikując listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz liczbę punktów jaką uzyskał każdy z kadydatów. Na listach będą umieszczane numery wniosków a nie imiona i nazwiska uczestników projektu.

Poniżej publikuję harmonogramy spotkań z doradcą zawodowym dla osób z powiatu giżyckieho oraz węgorzewskiego.

II_Etap_Giżycko.pdf

II_Etap_Węgorzewo.pdf

Wszystkim życzymy powodzenia!


O projekcie

poziom polskie kolor

wizualizacjaZakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.06.2017 – 31.07.2019
realizuje projekt:

"Dotacje na start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej
II edycja"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap:

- indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (1h/osobę)

- indywidualne spotkanie z doradcą biznesowym – ocena pomysłu na biznes (1h/osobę)

2. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 80 os:

- grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (8grup*śr.10osób*30h)

- indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowania biznesplanu (8h/osobę)

- specjalistyczne doradztwo grupowe (8grup*śr.10osób*16h) w zakresie przygotowania Wniosku o przyznanie bezzwrotnego wsparcie finansowego w postaci dotacji wraz z biznesplanem i In. załącznikami, Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

Uwaga!!! W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 390 zł dla 64 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 500,00 zł dla 64 osób przez okres 6 m-cy.

4. Indywidualne wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej polegające na doradztwie z zakresu analityczno – finansowego (6h/osobę) i z zakresu aspektów organizacyjno-prawnych, marketingowych oraz mentoringowych (6h/osobę).

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 80 niepracujących osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski do końca I 2019, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie pomocy szkoleniowo-doradczej oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 64 z nich.

Projekt skierowany jest do 80 osób (43 kobiety i 37 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski przy czym 42 osoby (23 kobiety i19 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 38osób (20 kobiet i 18 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj.:

spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Dofinasowanie projektu z UE: 2 275 581,35 zł.

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: węgorzewski, giżyckim, piskim
 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończonych 30 lat
 • należące do jednej z następujących grup:
 • osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy i nieaktywne/ bierne zawodowo.
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Pirwsza lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana już we wrześniu!!!

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc w projekcie.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony komputerowo wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 30.06.2018, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

w jednym z Biur Rekrutacyjno-Konsultacyjnych Beneficjenta

poniedziałek: 12.00-17.00

wtorek - piątek: 9.00-16.00

Giżycko – ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko, Tel. 87 428-22-16,

Pisz – ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz, Tel. 87 423-27-45,

Węgorzewo – ul. B. Prusa 8, 11-600 Węgorzewo, Tel. 87 427-20-23

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą wkrótce w zakładce Do pobrania.

Do pobrania

Pytania i odpowiedzi:

Regulamin:

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dot. szkolenia:

Dokumenty składane razem z Biznesplanem oraz związane z jego oceną:

Dokumenty obowiązujące na etapie podpisywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

Pytania i odpowiedzi

1. Czy do udziału w projekcie kwalifikuja się osoby na rencie/emeryturze/urlopie wychowawczym?

Odp. Osoby na rencie/emeryturze/urlopie wychowawczym wpisują się w definicję osoby biernej zawodowo i w zwiazku z tym kwalifikują się do udziału w projekcie.

Znajdź Szkołę lub ośrodek