Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Kwalifikacje na start – kompleksowy program wsparcia dla osób niepracujących w powiatach sokólskim, białostockim i m. Białystok

O projekcie

 stopka kolor

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.04.2017 – 30.09.2018
realizuje projekt:

„Kwalifikacje na start – kompleksowy program wsparcia dla osób niepracujących
w powiatach sokólskim, białostockim i m. Białystok”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 573 029,62 zł

Cel projektu: zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy 60 osób niepracujących po 30 roku życia z powiatów: białostockiego, m. Białystok, sokólskiego prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do 31.05.2018r.

Projekt skierowany jest do 60 osób (27 kobiet i 33 mężczyzn) w wieku 30+ zamieszkujących

 • m. Białystok (9 osób)
 • powiat białostocki (31 osób)
 • powiat sokólski (20 osób)

przy czym 31osób będą to osoby długotrwale bezrobotne (min 12 miesięcy), w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP (należące do I lub II profilu pomocy) oraz 29 osób nieaktywnych/biernych zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia (min. 50% grupy docelowej - 31 osób)
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne (min 50% - 31 osób)
 • osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie, (min. 50% grupy docelowej - 31 osób)
 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy (60 osób)

- grupowe poradnictwo zawodowe (3 godz./gr.) 
- doradztwo indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
- pośrednictwo pracy (2 godz./os.)

 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb UP i regionalnego rynku pracy (60 osób)
 • Staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach (50 osób)

 oraz wsparcie towarzyszące:

- stypendia stażowe – 1 281,16 zł brutto miesięcznie
- stypendium szkoleniowe – 6,64 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe i staż
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w czasie stażu
- ubranie robocze na staż
- ubezpieczenie NNW

 

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby:

 • które ukończyły 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem, tj. białostockiego, sokólskiego lub m. Białystok
 • należą do jednej z następujących grup:

- osoby bezrobotne (min 12 miesięcy)
- osoby bierne zawodowo

 • oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

- osoby powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne (min 12 miesięcy)
- osoby o niskich kwalifikacjach

 

Rekrutacja odbywa się w terminie 1.04.2017-30.06.2018r. do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony czytelnie osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z Ośrodków Kształcenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego:

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25 17,
 • Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax.85 711 22 57,

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w zakładce Do pobrania.

 

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek