Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs pedagogiczny

 KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - 80 GODZ,

Cel kursu: przygotowanie pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi w rzemieślniczych zakładach pracy.

Adresat: uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać albo nie mający tytułu mistrza w zawodzie i spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Program kursu obejmuje 70 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktyki metodycznej.

Tematyka obejmuje następujące przedmioty:
- Wybrane zagadnienia z psychologii
- Wybrane zagadnienia z pedagogiki
- Metodyka nauczania zajęć praktycznych
- Praktyka metodyczna

Kurs kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez właściwego Kuratora Oświaty.

Liczba godzin: 80
wymagane dokumenety:
- karta słuchacza,
- dyplom potwierdzjący posiadane kwalifikacje zawodowe.

Cena kursu: 750 zł

Termin rozpoczęcia: STYCZEŃ 2018 r. 

Zgłoszenia:

Zakład Doskonalenia Zawodowego 

ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

tel. 85 675 24 91, pfk@zdz.bialystok.pl

ZAPISZ SIĘ     

Znajdź Szkołę lub ośrodek