Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy

 

kurs pedagogicznySerdecznie zapraszamy na Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Termin rozpoczęcia kursu: 28 październik 2018

Liczba godzin: 80

Cena kursu: 750zł 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 Cel kursu 

- jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności
z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

Adresaci kursu


Zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:

- co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać,
 lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub

- świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

- świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać. 

Program kursu

obejmuje 70 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin

praktyki metodycznej. Problematyka obejmuje następujące przedmioty:

-  Wybrane zagadnienia z psychologii

-  Wybrane zagadnienia z pedagogiki

-  Metodyka nauczania zajęć praktycznych

-  Praktyka metodyczna

Kurs kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez właściwego Kuratora Oświaty.

 

IMG 3873Informacje i zgłoszenia:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Białymstoku

15–003 Białystok, ul. Sienkiewicza 77

tel. 85 6752491,
 szkoly@zdz.bialystok.pl

Znajdź Szkołę lub ośrodek